To hender holder dokumenter over et bord

Når må AS-et ha revisor?

Selv om små AS har revisjonsfritak når det gjelder årsregnskapet, er det fremdeles krav til revisor ved f.eks. fusjon eller tinginnskudd.

I artikkelen om stiftelsesdokumenter nevner vi at revisor må bekrefte åpningsbalansen ved tinginnskudd. Revisor må også i noen tilfeller bekrefte en økning i aksjekapitalen som skal gjøres på et senere tidspunkt.

AS-et er dessuten pålagt å bruke en revisor for å bekrefte at planer om fisjon (splitting) eller fusjon (sammenslåing) overholder kravene i Aksjeloven. Dersom en aksjonær skal trekke seg ut av selskapet, og selskapet ikke ønsker å slette aksjene og sette ned kapitalen, må også en revisor inn i bildet. Her skal revisor bekrefte om selskapets egenkapital er tilstrekkelig til å overstige det vederlaget som gis for aksjene til den som trekker seg ut.

Tinginnskudd ved oppstart må alltid bekreftes av revisor. Det samme gjelder transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, aksjeeiers selskap, styremedlem, daglig leder e.l. Dette kalles transaksjoner med nærstående. Det er styret som må gjøre skriftlig rede for transaksjonen, men revisor skal bekrefte den.

For å velge bort revisjon av årsregnskapet må selskapet oppfylle disse vilkårene:

  • Driftsinntekter er under 6 mill. kroner
  • Balansesum er under 23 mill. kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte kan ikke overstige ti årsverk.

Hvis selskapet overstiger disse terskelverdiene, inntrer revisjonsplikt for det påfølgende regnskapsåret. AS som er morselskap i konsern har alltid revisjonsplikt, uavhengig av størrelse.

Les også artikkelen om nøyaktig når revisjonsplikten inntreffer.

Kilder: Regnskapshjelp.no og Altinn.no