Norsk pass ligger oppå tusen og femhundresedler

Krav ved stiftelse av aksjeselskap

Dette er minstekravene for å starte et AS:

 • Eierne må skaffe verdier på minimum 30 000 kroner til aksjekapital (enten penger, ting, eller en kombinasjon).
 • Må være minst én eier, som blir styreleder.
 • Alle deltakerne må ha fylt 18 år.
 • Alle må ha norske personnummer eller D-nummer (for utlendinger).
 • Selskapet må ha en norsk gateadresse som kontoradresse. Postadresse kan være i utlandet.
 • Det må være penger til å betale registreringsgebyr hos Foretaksregisteret.
 • Nøkkelperson må ha godkjent bilde-ID (pass eller førerkort) til å åpne firmakonto i banken.
 • Selskapet må ha et godkjent firmanavn.

Krav til den videre driften

Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven) setter krav til hvordan et AS skal drives. Loven krever blant annet at:

 • Selskapet holder generalsforsamling og styremøte minst én gang i året.
 • Det føres regnskap etter Bokføringsloven og -forskriften.
 • Det lages et årsregnskap som sendes regnskapsregisteret i Brønnøysund.
 • Selskapet holder aksjeeierboken løpende oppdatert ved kjøp/salg av eierandeler.
 • Selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.
 • Utdeling fra selskapet bare skjer etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, osv.

Bestill AS nå